Logo

Dalton Onderwijs

UITGANGSPUNTENEN PRIORITEITEN
In grote lijnen zijn er binnen het Daltononderwijs (gebaseerd op de praktische onderwijsideeën van Helen Parkhurst) een vijftal kernwaarden aan te wijzen, te weten: VAN DRIE PRINCIPES NAAR VIJF KERNWAARDEN.

De Nederlandse daltonidentiteit is altijd gestoeld geweest op drie principes. Onderwijs en dus ook daltononderwijs is constant in ontwikkeling. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe kernwaarden ontwikkeld. Dat zijn: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Deze vijf kernwaarden staan hieronder kort beschreven:

SAMENWERKING
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samenleven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.


VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.


EFFECTIVITEIT

Dalton is een maatregel om effectiever te werken. Helen Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Helen Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Helen Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Helen Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.


ZELFSTANDIGHEID
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.


REFLECTIE

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaat

Pestbeleid

Gedragsregels en -afspraken 

We vinden het belangrijk om op school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dit willen we onder meer bereiken door duidelijke regels en afspraken met elkaar te maken. Uiteraard wordt iedere dag, in iedere groep aandacht besteed aan het omgaan met elkaar. Regels en afspraken voor kinderen, ouders en teamleden zijn noodzakelijk om duidelijkheid te creëren naar elkaar toe en om tot een schoolklimaat te komen waarin het voor iedereen prettig en veilig is om in te vertoeven. De belangrijkste regels en afspraken hebben we hieronder even op een rijtje gezet. 

 

Pesten, normen en waarden 

Het team van het Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst vindt het heel belangrijk dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. Pesten zorgt ervoor dat kinderen zich buitengesloten voelen. Een heel naar gevoel met soms grote gevolgen. Op school waakt het team hiervoor, maar uitsluiten van pesten is niet mogelijk. Daarom worden de volgende acties ondernomen:  

 • Pesten wordt bespreekbaar gemaakt in de klas. 
 • In geval van pestgedrag worden er gesprekken met de pester en het slachtoffer gevoerd.  
 • Indien nodig neemt de leerkracht contact met de ouders op van de pester en het slachtoffer. 
 • Daarna worden er afspraken gemaakt.

  Wordt uw kind gepest, dan is het belangrijk dat dit bij de groepsleerkracht bekend is. Wanneer de groepsleerkracht niet voldoende is, hebben we aandachtsfunctionarissen binnen ons Kind Centrum. Aandachtfunctionarissen: Mw. Monica von Grumbkow en mw. Fatima Talidi 

Telefoonnummer: 070-366 44 93 

 

De 10 schoolafspraken 

 1. We accepteren en respecteren iedereen zoals hij/zij is. 
 2. We praten normaal tegen elkaar en zijn aardig voor elkaar. 
 3. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij, we sluiten niemand buiten. 
 4. We helpen elkaar. 
 5. We luisteren naar elkaar. 
 6. We lossen problemen en ruzie op met praten. 
 7. We blijven van elkaar af en raken iemand niet aan als hij/zij dat niet wil. 
 8. We stoppen met …. als dat aan ons gevraagd wordt. 
 9. We gaan netjes en zuinig om met de materialen van onszelf en van de ander. 
 10. Samen houden we de klas en het schoolplein netjes. 

Aan deze schoolafspraken wordt regelmatig aandacht besteed tijdens de lessen.